Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aile ve Çocuk Dizileri Teşvik 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

BKK 2018/11674 – Özet

BKK 2018/11674 – Özet • İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık,…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar BKK 2018/11674

BKK 2018/11674 05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30412  Karar Sayısı : 2018/11674 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/4/20…

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30412  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayı…

 

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)

Gaz Yakan Cihazlar 2016/426/AB 05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30412  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol 04 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30411  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik

Kamu Taşınmazları Turizm Yatırımları 04 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30411  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanı…

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)

Dahilde İşleme İhracat 2018/1 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 ‒ 20/12/2006 tarihli ve 26382 s…

 

2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi

2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Bildirimler” başlıklı 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (…

 

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 m…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark