Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve…


Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin, 73/A maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


Vergi Usul Kanununu Genel Tebliği (Sıra No:400) (TASLAK)

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla(1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili


Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:36

6009 Sayılı Kanunla 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere…


SGK Genelgesi 2010/99 (Tahsis Uygulamaları)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte tahsis işlemlerinde tereddüt yaşanan konularda işlemler


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:77)

Bu Tebliğin amacı; menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum…


Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve…


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


TEFE Katsayıları (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) (1994=100) 1970 Ocak – 2010 Ağustos

(1994=100) 1970 Ocak – 2010 Ağustos…


Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2010/811)

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark