Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:210)

Finansal varlıkların devredilmesiyle ilgili olarak 42B-42H Paragraflarında


Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No:209)

Bu Tebliğin amacı; Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve…


Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim…


Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG/2011/2)

Bu Tebliğ Ek: 1, Bölüm 2’deki standardlar kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.


Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)

Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıyüz Türk Lirası” ibareleri “altıyüzellibeş Türk …


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/2)

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda yüzde 12,


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: …) (Güncellenmiş)

Noterler ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına…


Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2011/1)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011…


Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(5) Dördüncü fıkra kapsamında finansal tabloları konsolide edilmeyen bağlı ortaklık, birlikte…


Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark