Orta Vadeli Program (2011-2013) Mevzuatı

Orta Vadeli Program (2011-2013) (BKK 2010/958), 2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları (DPT Genelgesi (2010/3), 2011-2013 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi (MB), Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)’in Kabulüne Dair YPK Kararı (2010/28)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:329)

327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “III. YETKİ” başlıklı bölümünün “F.Satış işlemleri” başlıklı bölümünün “1. 2886 sayılı Kanuna göre…


Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:277)

Yapılan Değişiklikler ile 2010/926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenen Tevkifat Oranlarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı…


Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş…


Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/4)

Bu Tebliğin amacı; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre hukuki geçerlilik kazanabilmesi için…


Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (BKK 2010/643)

Bu Yönetmeliğin amacı; enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu olan…


Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve


Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürün…


Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında


4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/5)

yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördünü…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark