Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13

07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı…


Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6014)

Kanun ile değişik 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “taşıdığı fazla yolcu başına” ibaresi madde…


Çiftlik Muhasebe Vergi Ağı Katılım Desteğine Dair Karar (BKK 2010/619)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının…


Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun… Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (BKK 2010/704)

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince


3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)

Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun İbraz süresine ilişkin olarak hazırlanan genel tebliğ. Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlıkta…


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2010/671)

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar (BKK 2010/668)

I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması…


Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/30)

Bu Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı…


Gelir Vergisi Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6009)

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark