Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’ da yapılacaktır.


Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı değiştirilmiştir


Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:43)

Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek


98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/7)

Bu destek ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının Araştırma-Geliştirme projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca…


Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet…


Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/8)

2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir.


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/9)

Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5,5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11’dir.”


Reidin.com IndexFocus Turkey 2010 Ağustos Ayı Konut Sektörü Analizi

Ağustos ayındaki metrekare başına kira değerleri incelendiğinde Adana yüzde 1,52 oranında değer artışıyla, kiraların en fazla arttığı şehir olmuştur…


Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tebliğin yayımından önce yapılan ve idari işlemleri henüz sonuçlanmayan sınıflandırma çalışmalarından, puan barajlarında değişiklik yapılan…


SGK Genelgesi 2010/106 (Hizmet Borçlanma İşlemleri)

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark