Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına son cümle…

SGK Genelgesi 2010/67 (Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri Hk.)

5510 sayılı Kanunun malullük sigortasından aylık bağlanmasına ilişkin 26 ncı maddesindeki şartlar Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra…

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:5983)

TBMM’de Kabul Edildi. Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri hariç olmak üzere, ortak sayısı 500’den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının…

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

“İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para…

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli…

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

a) Birinci fıkrada yer alan “Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde…2 TL” ibaresi “Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde… 2 TL”

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark