Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276) (TASLAK)

Güncellenmiş Hali… 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276) (TASLAK)

Güncellenmiş Hali… 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:36

6009 Sayılı Kanunla 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar…


Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Destek sağlanan projelerin yapımcısı tarafından aylık olarak Bakanlığa sunulacak olan raporlar aracılığıyla projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine


Tarım Havzaları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretimin uygun ekolojilerde geliştirilmesi için belirlenen tarım havzalarında tarımsal faaliyetlerin entegre bir şekilde yürütülmesi, desteklenmesi


Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve…


Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin, 73/A maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


Vergi Usul Kanununu Genel Tebliği (Sıra No:400) (TASLAK)

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla(1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili


Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:36

6009 Sayılı Kanunla 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere…


SGK Genelgesi 2010/99 (Tahsis Uygulamaları)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte tahsis işlemlerinde tereddüt yaşanan konularda işlemler


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark