Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya…


14 Ocak 2011 Tarihli ve 27815 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na Ait 7 Adet Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş…


Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6099)

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.


Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6097)

“Tabiiyetsiz veya Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 279)

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı…


Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin İhracat: 2010/6 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/1)

Bu Tebliğin amacı, Müsteşarlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde…


Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2011/1244)

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler…


Anayasa Mahkemesi Kararı E.2008/22 (5737 Sayılı Kanun Hk.)

20.02.2008 günlü, 5737 sayılı Vakıflar Kanunun … maddelerinin Anayasa’nın … maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması hk.


2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)

2011 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.


Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı

Bu Kanun; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usûllerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine,…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark