Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)

binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, konut, ofis, eğitim, sağlık, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğine


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması

ÖTV kapsamına yeni malların dahil edilmesi veya bazı malların kapsamdan çıkarılması söz konusu değildir.


İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması…


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No:…)

Elektronik Beyanname Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.


Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

…listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılması halinde…


SGK Genelgesi (2010/122) (Hekim Yetkileri)

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 4857 sayılı İş…


Ticari Kazanç, Kurum Kazancı, Serbest Meslek Kazancı Rehberleri (2010)

Ticari kazanç, kurum kazancı ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek…


TEFE Katsayıları (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) (1994=100) 1970 Ocak – 2010 Kasım

(1994=100) 1970 Ocak – 2010 Kasım…


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.


Anayasa Mahkemesi Kararı E.2009/51 (4369 Sayılı Kanun Hk.)

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 22.7.1998 günlü, 4369 sayılı Yasa’nın 9. maddesiyle değiştirilen 339. maddesinin, Anayasa’nın 2. ve 38. mad…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark