Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“(4) Serbest dolaşımda iken ihraç edilen, ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik…


Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (BKK 2010/1205)

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe


Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan sekiz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22/8/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 45.1.1.


İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/57)

Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:56)

Bu itibarla, tespit olunan “2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:402)

..2010 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2010 yılı için %7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında…


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:278)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında…


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:114)

Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara gerek duyulmuştur.


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:64)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların,

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark