2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı… (BKK 2010/815)

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine Devlet ve öğrenci tarafından…


SGK 2010-2014 Stratejik Planı

Dünyadaki değişime ayak uydurabilmek ve 21. yüzyılın vatandaş memnuniyetine odaklı yeni yönetim anlayışını kamuda etkin kılabilmek amacıyla, ülkemizde başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında…


Serbest bölgeler Kanunu Sirküleri/3

Danıştay Dördüncü Dairesi davanın esasına ilişkin olarak, 07.04.2010 tarihli ve E:2009/3570 – K:2010/900 sayılı kararı ile…


Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No:87 (TASLAK)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması ile ilgili olarak 6009 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.


Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (e), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler…


Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

1/7/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;


Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 14, DMS 16 ve DMS 17)

Raporlama tarihinden sonraki olaylar, Yatırım amaçlı varlıklar, Maddi duran varlıklar…


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:275)

Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına…


Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (Sıra No: 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207)

TMSK’ya ait tebliğler. (SIRA NO:197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207)


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark