Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan yedi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.


REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2010 Haziran Ayı Konut Sektörü Analizi

Haziran 2007 yılında 7 şehir, 71 ilçe, 450 mahalle ve Türkiye geneli için oluşturulan endeks değerleri, aylık ve yıllık getiriler…


İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (BKK 2010/660)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Meslekî Yeterlilik Kurumu)’nın 5/7/2010 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca…


Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (SHY-33B) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Terminal İşletme Ruhsatı almış olan terminal işletmecilerinin aynı zamanda otopark ve kapsamındaki hizmetleri de işletmesi durumunda…

Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve…


Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça kredi desteği sağlanacak küçük sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamının, üst yapı inşaatının…


4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanacağı İller Hakkında Karar (BKK 2010/624)

19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.


4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2010/659)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


Yargıtay 3. Hukuk ve 9. Hukuk Dairesi Kararları (E.2009/18183, E.2009/21450, E.2008/25343)

Borçlu olmadığının tesbiti istenilmiştir… Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi uyarınca kendisine tahsis edilen kaynak suyunun fazlasını memba suyu olarak sattığı…kıdem tazminatından bakiye 52,38 YTL lik alacağın faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmiştir…

SGK Genelgesi, 2010/80 (3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması)

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark