Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/50)

Süt Teşvik Kod Numarası almış, Gıda Siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan…


17/10/2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 12/10/2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2011 Yılı Programı

2011 Yılı Programı


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan


İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmeliğin…


Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (BKK 2010/974)

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere…


Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları ile Asgari Maktu… (BKK 2010/973)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2010/972)

…aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.


Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başkanlık tarafından derlenen ve saklanan bireysel veriler, verinin niteliğine göre, ancak istatistikî birimlerin doğrudan tanınmasına yol açacak…


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No:13)

Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:11) 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları şekilde değiştirilmiştir.


SGK Genelgesi, 2010/77 (Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılara İlişkin İşlemler)

…5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalıların muafiyet kapsamında sigortalılıklarının sona…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark