Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin İhracat: 2010/6 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/1)

Bu Tebliğin amacı, Müsteşarlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde…


Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2011/1244)

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler…


Anayasa Mahkemesi Kararı E.2008/22 (5737 Sayılı Kanun Hk.)

20.02.2008 günlü, 5737 sayılı Vakıflar Kanunun … maddelerinin Anayasa’nın … maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması hk.


2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)

2011 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.


Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı

Bu Kanun; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usûllerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine,…


2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3)

Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince ayrıntılı harcama programının, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarınca…


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/43

Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine İlişkin Danıştay Kararlarına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı.


SGK Genelgesi, 2011/002 (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlardan Olan Borçları)

Bu doğrultuda; 5779 sayılı Kanun kapsamında borçları ilgisine göre İller Bankası veya Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne kesinti yapılması için gönderilen il özel…


2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi


Türkiye Halk Bankası Anomi Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullanıdırılmasına Dair Karar (BKK 2011/1239)

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark