Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“a) Sermaye piyasası mevzuatı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı…


SGK Genelgesi 2010/100 (Geçici 17. Madde Uygulaması Hk.)

5510 sayılı Kanunun 30/4/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren geçici 17 nci maddesi ile söz konusu tarih itibariyle beş yılı aşan…

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:328)

Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti,

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:12)

Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife…


Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Borçlanma aracı ihracı için genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. Genel kurul kararının toplantı ve karar nisapları bakımından, TTK’nın 372 nci ve…

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı işletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet sunmalarına ve/veya altyapı işletmelerine ilişkin usul ve esaslar

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276) (TASLAK)

Güncellenmiş Hali… 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276) (TASLAK)

Güncellenmiş Hali… 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:36

6009 Sayılı Kanunla 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark