4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2010/659)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


Yargıtay 3. Hukuk ve 9. Hukuk Dairesi Kararları (E.2009/18183, E.2009/21450, E.2008/25343)

Borçlu olmadığının tesbiti istenilmiştir… Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi uyarınca kendisine tahsis edilen kaynak suyunun fazlasını memba suyu olarak sattığı…kıdem tazminatından bakiye 52,38 YTL lik alacağın faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmiştir…

SGK Genelgesi, 2010/80 (3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması)

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi…


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

4-5 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır…


Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Duyuru

25 Eylül 2010 – 4 Ekim 2010 tarihleri arasında Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ANKARA’ da yapılacaktır…


Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e)…


Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, tütün işleme tesislerinin kurulması, tütün…


Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Tütün mamulleri birim paketinin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde, bu Yönetmelikle bulunması öngörülen etiket bilgilerine ek olarak…


Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“a) Hüsnühat, tezhip, minyatür, ebru ve benzeri Türk süsleme sanatları kurslarında ilk kez görevlendirilecek eğitim görevlilerinin…


Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:19)

Bu Tebliğin konusunu 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamalarına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark