Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi…


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276)

6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:400)

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı…


Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

…teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar…


Harçlar Kanunu Sirküleri/10

Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması hk.


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276)

Başbakanlıkta… 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…

Vergi Usul Kanununu Genel Tebliği (Sıra No:400)

Başbakanlıkta… 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı…


22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2010/926)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2010/823)

Ekli “Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”…

Orman Kanununun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine ait usul ve esasları belirlemektir.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark