Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2011/1)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011…


Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(5) Dördüncü fıkra kapsamında finansal tabloları konsolide edilmeyen bağlı ortaklık, birlikte…


Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


SGK Genelgesi, 2011/09 (Yurtdışı sigortalılarının malullük aylıklarında ilk işe giriş tarihlerinin tespiti)

… sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma


Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6101 Sayılı Kanun)

Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına…


Türk Borçlar Kanunu (6098 Sayılı Kanun)

A. Sözleşmenin kurulması, I. İrade açıklaması, 1. Genel olarak. MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak…

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (6100 Sayılı Kanun)

Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.


Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

.. sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu…


Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V, No:120)

Seri:V, No:101 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği’nin 6 ncı maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.


SGK Genelgesi, 2011/10 (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar)

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılı için uygulanacak olan asgari ücret,Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark