Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın…


Reidin.com IndexFcocus Turkey 2010 Temmuz Ayı Konut Sektörü Analizi

Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ve en çok konut kredisi kullandırılan 7 ilinin aylık TL/M2 satış ve kira verileri, ilgili illerin nüfus yoğunlukları…


Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:276) (TASLAK)

6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası…


Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“(1) OSB’deki kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma…


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:275) (TASLAK)

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun(1) uyarınca  görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret…


SGK Genelgesi 2010/94 (2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları Hk.)

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre ödenen gelir ve aylıklar 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere…


SGK Genelgesi 2010/93 (2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Hk.)

Bilindiği üzere, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tarım sigortalılarına ilişkin primlerin…


Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebilğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Serbest kullanıcılar hariç petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü kişiler mali sorumluluk sigortası…


Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark